Katalog usług z zakresu prawa cywilnego

  • Reprezentowanie podmiotów gospodarczych i osób fizycznych przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa spadkowego, rzeczowego oraz ochrony dóbr osobistych;
  • Pomoc prawna przy negocjacjach.
  • Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień m.in. z tytułu wypadków, błędów w sztuce lekarskiej oraz bezumownego korzystania z nieruchomości zajętych pod słupy energetyczne, linie przesyłowe oraz inną infrastrukturę;
  • Reprezentowanie w sprawach o zapłatę
  • Prowadzenie spraw o odzyskanie utraconych nieruchomości, naruszenie prawa własności (w tym eksmisję), nabycie własności przez zasiedzenie, naruszenie posiadania oraz zniesienie współwłasności;
  • Pomoc prawna w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej;
  • Ochrona dóbr osobistych;
  • Wydawanie opinii prawnych, przygotowywanie projektów umów;

Prawo cywilne normuje stosunki pomiędzy podmiotami prywatnymi. Podmiotami prawa cywilnego są osoby fizyczne i osoby prawne. Jedną z głównych zasad prawa cywilnego jest równość stron. Ponieważ prawo to reguluje stosunki osobowe i rzeczowe, majątkowe i niemajątkowe, a także chroni dobra osobiste, jest zatem praktycznie cały czas obecne w życiu każdego z nas. W Polsce prawo cywilne zostało skodyfikowane w Kodeksie cywilnym oraz w innych ustawach pozakodeksowych. Jako adwokat zajmuję się wieloma dziedzinami prawa cywilnego.