+48 508 125 766
·
p.olszewski-adwokat@wp.pl

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Katalog usług z zakresu prawa administracyjnego

  • Reprezentowanie przed organami administracji publicznej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • Sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, pism i skarg w związku z działalnością organów administracji publicznej a także opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego w administracji;
  • Pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń, licencji i koncesji

Prawo administracyjne można zdefiniować jako przepisy, które regulują sytuację prawną podmiotów, które nie są podporządkowane organom administracji publicznej. Normy te oddziałują na nas bezpośrednio i pośrednio. Innymi słowy, prawo administracyjne reguluje stosunki prawne, powstające między organami administracji publicznej (państwowej i samorządu terytorialnego) a różnymi podmiotami. Są to także regulacje, które określają zasady organizacji organów, a także wykaz i zasady wykonywanych przez nie czynności. Z powyższej definicji jasno wynika, że z działaniem prawa administracyjnego spotykamy się na co dzień.